Algemene Voorwaarden


1. Toepasselijkheid

a.   Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle huidige en toekomstige aanbiedingen, overeenkomsten en andere op enig rechtsgevolg gerichte handelingen waarbij Natuurlijk doelgericht  (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64249867) of (één van) haar eigena(a)ren / bestuurder(s), verder aangeduid als ‘zorgaanbieder’, is betrokken, alsmede op alle gevolgen daarvan.

b.   Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig voor zover deze afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen overeen zijn gekomen. Aan een dergelijke uitdrukkelijke en schriftelijk overeengekomen afwijking kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.

c.   Andere algemene voorwaarden, waaronder die van de cliënt, hoe deze ook worden vermeld of genoemd, zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen partijen en worden op voorhand afgewezen.

 

2. Begrippen

In deze overeenkomst dient te worden verstaan onder:

a.   Zorgaanbieder: therapeut (natuurlijk- of rechtspersoon) die is aangesloten bij een erkende beroepsorganisatie te weten Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG)

b.   Overeenkomst: gesloten (behandel)overeenkomst tussen de zorgaanbieder en de cliënt

c.   Partijen: zorgaanbieder en cliënt (ook wel tegenpartij genoemd)

d.   Wkkgz: Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg

 

3. Aanvaarding van opdrachten

Alle aanbiedingen van de zorgaanbieder zijn vrijblijvend en herroepbaar, ook indien daarin een termijn is genoemd waarvoor het aanbod geldt. Bij mondelinge informatieverstrekking wordt een aanbod eerst geacht te zijn gedaan, zodra dit schriftelijk door de zorgaanbieder is bevestigd.

Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de cliënt of een mondelinge bevestiging. Indien hierin wijzigingen worden aangebracht door de cliënt, dan komt de overeenkomst pas tot stand nadat de zorgaanbieder schriftelijk met die wijzigingen heeft ingestemd.

Een overeenkomst kan zowel een losse behandeling als een traject van behandelingen betreffen.

 

4. Overeenkomst, duur en ontbinding

a.   Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse behandeling. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen (ook stilzwijgend) worden verlengd.

b.   Bij de uitvoering van de dienstverlening van de zorgaanbieder is sprake van een inspanningsverplichting. Hij/zij zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

c.   De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan de zorgaanbieder worden medegedeeld.

d.   De zorgaanbieder heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

e.   Indien door de zorgaanbieder of door hem/haar ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliënt of een door de cliënt aangewezen locatie, draagt de cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

f.   Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;

- De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.

- Voor de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

g.   Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de zorgaanbieder, zal hij/zij in overleg met de cliënt zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor de zorgaanbieder extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht. De cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij de zorgaanbieder anders aangeeft.

h.   Enig recht van de cliënt op verrekening van zijn eventuele vorderingen op de zorgaanbieder met welke vordering ook van de zorgaanbieder op de cliënt is uitdrukkelijk uitgesloten. De zorgaanbieder heeft te allen tijde het recht en de bevoegdheid om vorderingen die zij heeft op de cliënt te verrekenen met eventuele vorderingen die de cliënt heeft op de zorgaanbieder.

 

5. Annulering

a.   Annulering van afspraken voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.

b.   Voor annulering van afspraken gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.

- Bij annulering tot 48 uur voor aanvang van een afspraak is de cliënt geen kosten verschuldigd.

- Bij annulering binnen 24 tot 48 uur voor aanvang van een afspraak is de cliënt 50% van het bedrag voor de afspraak verschuldigd.

- Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een afspraak is de cliënt 100% van het bedrag voor de afspraak verschuldigd.

- Indien een consult op verzoek van een cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de cliënt bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van de afspraak geen kosten verschuldigd, binnen 24 tot 48 uur voor aanvang 50% van het bedrag voor de afspraak en binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak het volledige bedrag.

- Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de zorgaanbieder gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.

- De zorgaanbieder is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen.

 

6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht

a.   De zorgaanbieder zal alle informatie betreffende de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover de zorgaanbieder daartoe verplicht is of de zorgaanbieder toestemming heeft verkregen.

b.   De zorgaanbieder zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid a opleggen aan zijn/haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.

c.   De zorgaanbieder zal rapportages over behandelingen/behandeltrajecten op aanvraag van de cliënt verstrekken, met inachtneming van de AVG.

 

7. Overmacht

Indien de zorgaanbieder zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een oorzaak die hem/haar niet kan worden toegerekend, waaronder begrepen onder meer (maar niet uitsluitend): stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de organisatie van de zorgaanbieder, ziekte van (een van de) personen die met de uitvoering van de overeenkomst is belast etc., worden de verplichtingen van de zorgaanbieder opgeschort tot het moment waarop hij/zij in staat is die verplichtingen alsnog na te komen.

 

8. Facturering en betaling

a.   Alle prijzen zijn in Euro’s (€) en vrijgesteld van btw / omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk is aangegeven dat dit er niet bij inbegrepen is.

b.   Dienstverlening voor particuliere cliënten dient door deze direct na de dienstverlening aan de zorgaanbieder te worden voldaan, op een door de zorgaanbieder aangegeven wijze. De zorgaanbieder is gerechtigd om periodiek te factureren.

c.   Dienstverlening voor cliënten niet zijnde particulieren, zal door de zorgaanbieder volgens afspraak middels een declaratie in rekening worden gebracht.

d.   Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening.

e.   Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de cliënt binnen 7 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan de zorgaanbieder te betalen.

f.    Indien na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst één of meer prijsfactoren een verhoging ondergaan is de zorgaanbieder gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

g.   De zorgaanbieder is gerechtigd ieder jaar de overeengekomen prijs te verhogen.

h.   Indien sprake is van een traject kunnen partijen schriftelijk een betaling in termijnen overeenkomen.

i.    Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De zorgaanbieder is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De zorgaanbieder zal de cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening. De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

 

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

a.   Bij de uitvoering van de dienstverlening van de zorgaanbieder is sprake van een inspanningsverplichting.

a.   De zorgaanbieder geeft op geen enkele wijze een (geneeskundige) garantie af noch is hij/zij op enige wijze aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van de dienstverlening bij de cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de zorgaanbieder.

b.   De zorgaanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

c.   De zorgaanbieder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat hij/zij is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. De zorgaanbieder is evenmin aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de zorgaanbieder gegeven mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

d.   De aansprakelijkheid van de zorgaanbieder voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar - eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten - verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een behandeling.

e.   In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de zorgaanbieder beperkt tot het bedrag welke in rekening is gebracht aan de cliënt, dan wel tot maximaal het bedrag dat door de door de zorgaanbieder afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.

f.   De zorgaanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem/haar geadviseerde hulpstukken, supplementen, medicijnen etc.

g.   De cliënt vrijwaart de zorgaanbieder voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan de zorgaanbieder toerekenbaar is. Indien de zorgaanbieder uitdien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden de zorgaanbieder zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is de zorgaanbieder, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de zorgaanbieder en derden die daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.

 

10. Toepasselijk recht en geschillen

a.   Op de dienstverlening van de zorgaanbieder is Nederlands recht van toepassing.

a.   Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de zorgaanbieder partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

b.   In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de zorgaanbieder is uitsluitend de rechter bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.

c.   Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

d.   De cliënt kan klachten over door de zorgaanbieder geleverde dienstverlening bij hem/haar kenbaar maken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kan zowel de cliënt als de zorgaanbieder het geschil voorleggen aan de onafhankelijke rijks erkende Wkkgz-geschilleninstantie Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg (GCG).

 

11. Overige bepalingen

a.   Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig worden verklaard, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

b.   De zorgaanbieder behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden in de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze door de zorgaanbieder op de website bekend zijn gemaakt.

c.   Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.